הסברים בכינוס

בעל חוב (חייב)/פושט רגל
חייב הוא אדם, שחייב כספים לזולת, ואין ביכולתו לפרוע את חובותיו. מוגדר כבגיר ללא הבדל אזרחותו ומקום מושבו הקבוע, ובתנאי שניהל עסקים בישראל, בעצמו או על-ידי מי מטעמו, אך הוא עצמו היה בישראל, וגר בה בעת שנוצרו חובותיו - לא פחות מעשרת אלפים שקלים חדשים.

 

כונס נכסים
אדם שמונה והוסמך ע"י בית המשפט (לסוגיו) / יו"ר ההוצל"פ לנקוט בדרכים שונות ומגוונות לתפיסה ומימוש של נכס, ברוב המקרים יהיה אדם זה עו"ד מטעם מבקש הכינוס (בנק / רשות וכד').
כונס הנכסים משמש כזרוע בית המשפט / ההוצל"פ ומחויב בכלליהם וחוקיהם.

 

כינוס נכסים ודרך פעולה
כינוס נכסים הוא סטאטוס, שמתחיל לפני הכרזת פשיטת רגל. בית-המשפט המחוזי, לבקשת נושה, נותן צו כינוס.
משמעות הכינוס היא, התנהלות כונס הנכסים לקבלת חזקה, מכירה ומימוש נכסיו ורכושו של החייב, בעבר, בהווה ובעתיד, (לרוב מקרקעין, רכב), עם קבלת חזקה והערכת שווי בנכס, מפרסם הכונס מודעה מוגבלת בזמן לקבלת הצעות לרכישה,במודעה- תנאי הרכישה ומועד להצגת הטובין.
קבלת ההצעה מותנת בצירוף פיקדון של שיק בנקאי / ערבות בנקאית בגובה 10% מסך ההצעה (לעיתים יגביל הכונס את מחיר המינימום להצעה).
בגמר מועד הפרסום, במידה וישנן מס' הצעות לרכש, יזמין הכונס את המציעים להתמחרות (מעין "מכרז"), כאשר ההצעה הגבוהה ביותר תהווה מחיר פתיחה.
במידה ומציע אינו מעוניין לשפר הצעתו רשאי הנ"ל לפרוש ולקבל פקדונו חזרה מציע שהצעתו תהיה הגבוהה ביותר יזכה בהתמחרות, (יש לציין, כי הכונס אינו כפוף לדיני מכרזים ואינו מחוייב בקבלת ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת).
מידע בדבר ההתנהלות הנ"ל יועבר לידיעת החייב (בעל הנכס) ולו תינתן זכות קדימה (מוגבלת בזמן) להגיע להסדר וסילוק החוב (במחיר אשר זכה בהתמחרות), במידה ויבחר באפשרות הנ"ל יוחזר הנכס לחזקתו, במידה ולא יפנה הכונס לבית המשפט / יו"ר ההוצל"פ לקבלת אישור למכר, אם והיה ולא אושר המכר תתבטל העסקה והמציע יהיה זכאי לקבלת פקדונו.
כספים שמקורם במימוש נכסיו, מתנקזים לקופת הכינוס. הכונס הרשמי מנהל את הקופה, וממנה הוא משלם דיבידנדים לנושים על-פי "דין קדימה" קבוע בפקודה. חוב בשל מזונות ובשל שכר לעובדים וחוב לרשויות המס, לעולם יזכו לדין קדימה על-פני חוב לאדם פרטי, לשוק האפור ואפילו לבנקים.
מבחינה הלכתית – אי רכישה מכינוס בנק גורמת עוול לחייב, ע"י הגדלת החוב ואי יכולתו לעמוד בו.
רכישה מכינוס בענייני משפחה (גרושים) חייבת להתבצע בהסכמת הצדדים.

 

לסיכום
רכישת נכס מכינוס נכסים כפופה לצו בית משפט / ההוצל"פ וכפופה לחוק המכר סעיף 34 א'- הנכס יועבר לקונה כשהוא נקי מכל חוב, עיקול, שיעבוד או זכויות צד ג' כלשהן, דבר המקנה שקט נפשי, ביטחון ואמינות.
מחירי נכסים בכינוס נמוכים משמעותית ממחירי השוק, בשל הליך המכירה, ועשויים להגיע עד ל- 30% פחות.