המדריך לפטורים ממס שבח, רכישה ומכירה

מאת שי עינת, רו"ח

במסגרת תיקון מס' 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963, (להלן "החוק") הוטל מס חדש - "מס המכירה". לא מכבר אושרו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(פטור ממס מכירה), התש"ס-2000, (להלן "תקנות הפטור"), הפוטרות עסקאות/פעולות שונות ממס המכירה, זאת מכוח סמכות שר האוצר הקבועה בחוק. לדידנו זו הזדמנות פז לעשות סדר בכל הפטורים השונים ממס הניתנים בעסקאות הנדל"ן השונות. בחרנו הפעם לרכז למענכם את הפטורים השונים ממס שבח, מס רכישה וממס המכירה. יודגש כי טבלה מסכמת זו מהווה תקציר בלבד, איננה מתיימרת להכיל את כל סוגי העסקאות והפעולות הניתנות ואינה מהווה תחליף לייעוץ פרטני.

 

 

סוג הפעולה

האם קיים פטור ממס שבח ע"פ חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), (להלן "החוק")?

האם קיים פטור ממס רכישה ע"פ תקנות מס רכישה (להלן "התקנות") ?

האם קיים פטור ממס מכירה ע"פ החוק ותקנות הפטור ?

הורשה

לא נחשבת כ"מכירה" כהגדרתה בחוק ולכן אינה מחויבת במס שבח

לא נחשבת כ"מכירה" ולכן לא מחויבת מס רכישה

לא נחשבת כ"מכירה" ולכן לא מחויבת במס מכירה

העברת "זכות במקרקעין" או זכות באיגוד מקרקעין הנעשית על פי פסק דין של גירושין

כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל

שכירות/חכירה לתקופה כוללת של עד 25 שנים

לא נחשבת כמכירת "זכותבמקרקעין" ולכן לא חייבת במס שבח

לא נחשבת כרכישת זכות"במקרקעין" ולכן לא חייבת במס רכישה

לא נחשבת כמכירת "זכות במקרקעין" ולכן לא מחויבת במס מכירה

שינוי יעוד של "זכות במקרקעין" או "זכות באיגוד מקרקעין" למלאי עסקי

>

חלות הוראות סעיף 5ב לחוק

אין חיוב במס רכישה ע"פ פרשנות משפטית מקילה

ע"פ סעיף 72ג לחוק שינוי יעוד ממועט מהגדרת מכירת מקרקעין לעניין מס מכירה

שינוי יעוד ממלאי לרכוש קבוע

לא נחשב כמכירה של "זכות במקרקעין" ולכן לא מחויב במס שבח. החיוב במס לפי סעיף 85 לפקודת מס הכנסה

 

אינו מחויב במס מכירה כי אין מדובר במכירת "זכות ב מקרקעין"

מכירת דירת מגורים מזכה כמשמעותה בסעיף 49א לחוק

פטור בהתאם להוראות סעיף 49 לחוק

בהתאם לתקנה 2(2) לתקנות מס רכישה

פטור ממס מכירה ע"פ סעיף 72ה לחוק

מכירת דירת מגורים עם זכויות בניה נוספות

פטור עד כפל פטור ע"פ הוראות סעיף 49ז לחוק

כנ"ל. התמורה מעבר לכפל הפטור מחויבת במס רכישה בשיעור של 5%

ע"פ תקנה 2(1) פטור ממס מכירה עד גובה הפטור ממס שבח

ייפוי כוח לבצע מכירה (סעיף 53 לחוק)

פטור בהתאם להוראות סעיף 53 לחוק

 

פטור ע"פ תקנה 2(1) לתקנות הפטור

פעולה בזכויות באיגוד מקרקעין נסחרות בבורסה, למעט רישום למסחר בבורסה

פטור בהתאם להוראות סעיף 57 לחוק

פטור בהתאם לתקנה 27

כנ"ל

העברת במתנה מיחיד לקרובו

פטור ע"פ סעיף 62(א) לחוק

פטור ע"פ תקנה 20

פטור ע"פ תקנה 2(2) לתקנות הפטור. יש לשים לב כי הגדרת "קרוב" בתקנות מצומצמת ביחס להגדרה הקבועה בחוק מס שבח.

העברה במתנה של זכות בדירה בין בני זוג

פטור ע"פ סעיף 62(ב) לחוק

פטור ע"פ תקנה 21

פטור ע"פ תקנה 2(1) לתקנות הפטור

הפקעת "זכות במקרקעין" שתמורתה "זכות color=#000080>במקרקעין"

פטור ע"פ סעיף 64 לחוק

פטור ע"פ תקנה 27

כנ"ל

חלוקת קרקע לחברי אגודה שיתופית חקלאית

פטור ע"פ סעיף 66 לחוק

כנ"ל

כנ"ל

חלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים

פטור ע"פ סעיף 67 לחוק

כנ"ל

כנ"ל

העברת זכות מנאמן לנהנה

פטור ע"פ סעיף 69 לחוק

כנ"ל

כנ"ל

העברתזכות במקרקעיןללא תמורה לאיגוד

פטור ע"פ סעיף 70לחוק

לא פטור. חייב ב5% מס רכישה

כנ"ל

העברת "זכות במקרקעין" וזכות באיגוד מקרקעין אגב פרוק

פטור ע"פ סעיף 71 לחוק

ככלל לא פטור. קיים חריג בתקנות מס רכישה.

כנ"ל

מכירת "זכות במקרקעין" על ידי רשות מקומית, רשות הפיתוח וקק"ל

פטור ע"פ סעיף 72 לחוק

 

חייב

איחוד מקרקעין

חייב במס שבח

חייב במס רכישה

פטור ע"פ תקנה 2(א)(3). אם האיחוד כולל החלפת כסף או שווה כסף יחול מס מכירה על החלק היחסי כאמור.

מכירת "זכות במקרקעין" בידי מוסד ציבור, ולמוסד ציבור

פטור ע"פ הוראות סעיף 61 לחוק

הקלה ע"פ תקנה 9

פטור ע"פ תקנה 2(1) בהתאם לתנאי הפטור ע"פ סעיף 61 לחוק

מכירת דירה שהיא מלאי עסקי בידי המוכר

חיוב במס במישור מס הכנסה עקב קבלת פטור ממס שבח על ידי סעיף 50 לחוק

רכישת דירה מחויבת במס רכישה מדורג ע"פ תקנה 2(2) לתקנות

פטור בהתאם לתקנה 2(4). התקנה קובעת שני תנאים מצטברים. הפטור יינתן רק בשנת 2000. לאחר מכן חיוב בשיעור של 0.8%.

זכויות במקרקעין העוברים במסגרת מיזוג, פיצול והעברת נכסים ע"פ סעיפים 103-105 לפקודה

פטור ממס שבח בכפוף לתנאים בסעיפים 103-105

מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בכפוף לתנאים בסעיפים הרלוונטיים

לדעתנו לאור סעיף 72י לחוק המעביר פטור ממס מכירה באם העברה פטורה ממס שבח כאמור

מכירת זיקת הנאה במקרקעין

אינה מהווה זכות במקרקעין כל עוד אינה מגיעה כדי חכירה ( חזקה ייחודית )

מאחר ואין מדובר ב"זכות במקרקעין" אין חיוב במס רכישה

כל עוד אין מדובר בהעברת "זכות במקרקעין" איו חיוב במס מכירה.

מכירת זכויות במקרקעין בחו"ל (למעט שטחים)

אינה חיוב במס שבח מכיוון שאין מדובר ב"זכות במקרקעין"

אין חיוב במס רכישה מכיוון שאין מדובר ב"זכות במקרקעין"

אין חיוב במס מכירה מכיוון שאין מדובר במכירת "זכות במקרקעין"

מכירת זכויות במקרקעין בשטחים על ידי תושב/אזרח ישראלי

חייב במס שבח בישראל

מחיוב במס רכישה

המכירה חייבת במס מכירה

 

  • הכותב רואה חשבון ומשפטן
  • האמור ברשימה זו הינו על דעת המחבר בלבד ואינו מיצג גורם רשמי כלשהו ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ מקצועי.